1. Điều kiện được bảo hành miễn phí: - Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành và có đăng ký bảo hành. - Sản phẩm bị hư hỏng được xác ...