Giấy in bill k80 là một trong những giấy nhiệt thông dụng nhất, đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau cho các giao dịch và các máy in bill khác ...